AUDYT

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych są realizowane osobiście przez doświadczonych biegłych rewidentów, z uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR, Międzynarodowych Standardów Badania.BADANIA I PRZEGLĄDY

 • obligatoryjne badania i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
 • badania i przeglądy sprawozdań na potrzeby właścicieli
 • badania oraz przeglądy pakietów konsolidacyjnych dla audytorów grupy kapitałowej
 • badanie historycznych informacji finansowych

INNE USŁUGI

Biegli rewidenci U-FIN wspierają podmioty gospodarcze swoją wiedzą również w innych obszarach w tym między innymi:

 • organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • planów biznesowych
 • prospektów emisyjnych
 • działalności edukacyjnej w zakresie rachunkowości
 • wyceny firm, ich udziałów i akcji
 • symulacji ekonomicznych projektów przedsięwzięć gospodarczych
 • przekształcenia form prawnych jednostek
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych zgodnych z zasadami grup kapitałowych
 • przegląd ksiąg rachunkowych
 • due dilligence
 • uzgodnione procedury i inne usługi atestacyjne
U-FIN jako podmiot audytorski uzyskał w roku 2005 akredytację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Akredytacja ta oznacza wpis na listę uprawnionych wykonawców, świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców - jako bezpośrednich beneficjentów, korzystających ze wsparcia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i programów operacyjnych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Akredytacja w PARP uprawnia U-FIN do zawierania z beneficjentami umów na świadczenie usług, m.in. w zakresie audytu regulacyjnego, analiz i podobnych czynności związanych z wnioskami przedsiębiorców o wsparcie finansowe ze środków zarządzanych przez PARP.